WETTELIJKE INFORMATIE

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de site https://altrad-benelux.be geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de creatie en de controle ervan:

Eigenaar: ALTRAD BENELUX - SA - SIRET 0468.106.261 - Industrieweg 11 3190 Boortmeerbeek
Maker: Web ex Machina
Verantwoordelijk voor de publicatie : ALTRAD BENELUX - contact@altrad-benelux.be
De verantwoordelijke voor de publicatie is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: ALTRAD BENELUX - contact@altrad-benelux.be
Host: INFOMANIAK - Rue Eugène-Marziano 25 1227 Les Acacias - GENÈVE - Zwitserland
Credits : De juridische vermeldingen zijn gegenereerd en aangeboden door Subdelirium Legal vermeldingen

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website https://altrad-benelux.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://altrad-benelux.be worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gezien steeds toegankelijk voor de gebruikers. ALTRAD BENELUX kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud en zal trachten de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie.

De website https://altrad-benelux.be wordt regelmatig bijgewerkt door ALTRAD BENELUX. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van de website https://altrad-benelux.be is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

ALTRAD BENELUX streeft ernaar om op de site https://altrad-benelux.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar te wijten zijn of aan derden die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website https://altrad-benelux.be wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://altrad-benelux.be niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een geactualiseerde browser van de laatste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

ALTRAD BENELUX is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : ALTRAD BENELUX.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van de aansprakelijkheid.

ALTRAD BENELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het raadplegen van de site https://altrad-benelux.be, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of uit het verschijnen van een bug of incompatibiliteit.

ALTRAD BENELUX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://altrad-benelux.be.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid tot het stellen van vragen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor de gebruikers. ALTRAD BENELUX behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte gedeponeerde inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt ALTRAD BENELUX zich eveneens de mogelijkheid voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in vraag te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto...).

7. Beheer van persoonsgegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het Franse wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site https://altrad-benelux.be kan de volgende informatie worden verzameld: de URL van de links via welke de gebruiker toegang kreeg tot de site https://altrad-benelux.be, de toegangsprovider van de gebruiker, het internetprotocol (IP)-adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt ALTRAD BENELUX alleen persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die worden aangeboden door de site https://altrad-benelux.be. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site https://altrad-benelux.be meegedeeld of hij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen de hem betreffende persoonsgegevens, door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://altrad-benelux.be wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de overname van de overname van ALTRAD BENELUX en zijn rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de eventuele koper toelaten die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site https://altrad-benelux.be.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat hij geen persoonsgegevens verzamelt.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

8. Hyperlinks en cookies.

De site https://altrad-benelux.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met de toestemming van ALTRAD BENELUX zijn opgesteld. ALTRAD BENELUX heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en kan hiervoor bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden.

Het surfen op de website https://altrad-benelux.be kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende frequentiemaatregelen mogelijk te maken.

De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad gereedschap (pictogram in de vorm van een radertje rechtsboven) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Valideer met Ok.

Bij Firefox: klik bovenaan het browservenster op de knop Firefox en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Stel de Bewaarregels in op: gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis. Haal ten slotte het vinkje weg om cookies uit te schakelen.

In Safari: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Privacy" op "Inhoudsinstellingen". In de sectie "Cookies" kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: Klik op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen) rechtsboven in de browser. Selecteer Instellingen. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. Klik in de sectie "Privacy" op Voorkeuren. In het tabblad "Privacy" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://altrad-benelux.be is onderworpen aan het Franse recht. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Lyon zijn bevoegd.

10. De belangrijkste betrokken wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake informatica, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

11. Lexicon.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×