PRIVACY BELEID - 25/07/2022

Wie zijn wij?

Wij zijn ALTRAD BENELUX met maatschappelijke zetel te Industrieweg 11 3190 Boortmeerbeek en met ondernemingsnummer 0468.106.261 (hierna "ALTRAD BENELUX").

 

In het kader van onze activiteiten verzamelen, bewaren, overdragen of anderszins verwerken wij persoonsgegevens. Volgens de toepasselijke privacywetgeving worden wij beschouwd als een "verantwoordelijke voor de verwerking" met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Wat is het belang van dit privacy beleid?

Uw recht op privacy is belangrijk voor ons en wij proberen uw persoonsgegevens altijd te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

In dit privacy beleid leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden wij die gegevens verwerken en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen.

 

Dit privacy beleid bevat ook belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit beleid zorgvuldig te lezen.

 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit privacy beleid te wijzigen. Indien dit het geval is, zullen wij trachten u daarvan zoveel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen. De meest recente versie van dit privacy beleid is ook steeds beschikbaar op onze website https://altrad-benelux.be/confidentialité.html.

 

Let op: Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt, verwachten wij dat u dit privacy beleid eerst zorgvuldig heeft gelezen.

 

Opmerking: Dit betekent niet dat wij uw "toestemming" nodig hebben om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet op basis van uw toestemming, tenzij specifiek anders vermeld (bijvoorbeeld voor het versturen van een eventuele elektronische nieuwsbrief).

 

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van onze klanten, bezoekers van onze website, mensen die een contactformulier op onze website invullen, mensen die zich hebben ingeschreven voor een e-nieuwsbrief en mensen die op een andere manier met ons in contact komen (bijvoorbeeld door hun naam en contactgegevens door te geven als werknemers of bedienden van onze klanten, leveranciers of zakenpartners).

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

 

rechtstreeks van u wanneer u ons uw persoonsgegevens verstrekt in het kader van onze zakelijke activiteiten;

rechtstreeks van u wanneer u onze website bezoekt, wanneer u een contactformulier op onze website invult en/of wanneer u zich abonneert op een e-mailnieuwsbrief;

via uw werkgever met wie wij een contract of partnerschap hebben (bijvoorbeeld wanneer u een contactpersoon bent voor onze klanten, leveranciers of zakenpartners); en

van derden en officiële bronnen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen

 

persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres;

elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie verzameld via cookies;

Wanneer bepaalde informatie verplicht is en andere informatie optioneel, zal dit duidelijk aan u worden aangegeven.

 

Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden

 

voor ons klantenbeheer ;

om onze website te beheren;

om u de door u gevraagde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld als u een vraag heeft gesteld via het contactformulier op onze website;

voor marketingdoeleinden, zowel voor onze papieren mailings als voor een elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft geabonneerd).

 

Voor volledige informatie vindt u hieronder de relevante rechtsgronden voor deze verwerkingen:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens voor ons klantenbeheer of om onze klanten bepaalde informatie te verstrekken als noodzakelijk voor de uitvoering van het contract;

In alle andere gevallen baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor het beheer van onze website of om u bepaalde informatie te verstrekken (bijvoorbeeld nadat u contact met ons hebt opgenomen via onze website of bij het verzenden van papieren mailings) op de noodzaak om onze legitieme zakelijke belangen als onderneming te behartigen (met name het belang om contact te kunnen opnemen met potentiële prospects en klanten),

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) na uw opt-in toestemming. Alleen als u ondubbelzinnig hebt aangegeven dat u onze elektronische nieuwsbrief wilt ontvangen (u bent daar volledig vrij in), zullen wij u op deze nieuwsbrief abonneren.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder kosten voor ons en zonder negatieve gevolgen voor u. U kunt dit doen door gebruik te maken van de opt-out optie die door ALTRAD BENELUX bij elke mailing wordt aangeboden, door u af te melden op de website of door een e-mail te sturen met het verzoek om uw gegevens te verwijderen van contact@altrad-benelux.be.

 

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Met onze dienstverleners ('verwerkers'):

In het kader van onze hierboven genoemde activiteiten delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, met name dienstverleners (bijvoorbeeld: IT/cloud dienstverleners of PR/marketing providers die direct mail campagnes voor ons organiseren) die voor ons als verwerker optreden.

Met onze zakelijke partners:

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze zakelijke partners (zodat zij contact met u kunnen opnemen).

Met uw werkgever en zakelijke contacten.

Met overheidsinstanties:

Daarnaast kunnen wij uw gegevens ook delen met de autoriteiten, politie of rechtbanken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Wij zorgen altijd voor passende waarborgen wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven. Zo zullen wij, waar nodig, een onderaannemingsovereenkomst sluiten waarin beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd.

 

Uw persoonsgegevens en profiel worden niet uitgeleend of verkocht aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Daarna kunnen ze nog worden teruggevonden in onze back-ups of archieven, maar worden ze niet meer actief verwerkt in een bestand.

 

Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

Bewaartermijn voor klantgegevens: Alle gegevens die deel uitmaken van de contractuele relatie met klanten of leveranciers worden gedurende 10 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard. Deze termijn komt overeen met de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen.

Bewaringstermijn voor direct marketing: de gegevens worden gebruikt tot :

De betrokkene zich uitschrijft,

ALTRAD BENELUX het bericht ontvangt dat het e-mailadres niet langer wordt gebruikt,

ALTRAD BENELUX beslist om te stoppen met het versturen van mailings.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen langer bewaren als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als dit noodzakelijk is om onze belangen te verdedigen in het kader van een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld in geval van een geschil).

 

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op de specifieke risico's die wij hebben vastgesteld.

 

Zo beschermen wij uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of ongeoorloofde toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Verder streven wij er altijd naar dat uw persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn. Daarom vragen wij u ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

 

Meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen is op aanvraag verkrijgbaar.

 

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht (onder bepaalde voorwaarden)

 

op informatie en toegang tot uw gegevens;

op correctie van uw persoonsgegevens;

op het wissen van uw persoonsgegevens (het "recht om vergeten te worden");

om de verwerking te beperken;

om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

het verkrijgen van uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en het (laten) overdragen van die persoonsgegevens aan een verantwoordelijke derde.

Voor meer informatie over deze rechten en de omstandigheden waarin u ze kunt uitoefenen, met name uw recht om bezwaar te maken (dit is uw recht om af te zien van onze e-nieuwsbrief), verwijzen wij naar de bijlage bij dit beleid. In principe kunt u deze rechten kosteloos uitoefenen. Alleen bij onredelijke of herhaalde verzoeken kunnen wij een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen.

 

Wij zullen steeds trachten zo snel mogelijk op uw verzoeken of vragen te antwoorden. Wij kunnen u ook eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw verzoek te verifiëren.

 

Ten slotte hebt u ook het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteiten.

 

Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy beleid of over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via contact@altrad-benelux.be.

 

Bijlage - Meer informatie over uw wettelijke rechten

Recht op informatie en toegang tot uw gegevens

U kunt meer informatie opvragen over onze verwerkingsactiviteiten en de gegevens die wij over u bewaren.

 

Recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens

U kunt ons vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen.

 

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens ("recht om vergeten te worden")

Op schriftelijk verzoek verwijderen wij uw persoonsgegevens :

- als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, of

- indien de verwerking uitsluitend was gebaseerd op uw toestemming, die u nu intrekt; of

- u redelijke gronden hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

- de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of

- indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bij uitzondering kunnen wij weigeren uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen; (ii) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of (iii) om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te ondersteunen.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de verwerking te laten beperken als een van de volgende situaties van toepassing is:

- gedurende een periode om ons in staat te stellen de juistheid van de persoonsgegevens te controleren indien deze worden betwist; of

- op uw verzoek, in plaats van de gegevens te verwijderen; of

- indien wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te ondersteunen; of

- als u bezwaar hebt gemaakt tegen verwerking op basis van onze legitieme belangen.

 

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht om, afhankelijk van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze "afweging van legitieme belangen". In dat geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of ondersteuning van gerechtelijke procedures.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden (met name voor het verzenden van onze elektronische nieuwsbrief of persoonlijke reclame per gewone post), hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor marketingdoeleinden.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een verantwoordelijke derde. Dit recht is van toepassing :

 

indien de verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming of op de noodzaak een overeenkomst uit te voeren, en

indien de verwerking volgens geautomatiseerde methoden geschiedt.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×